Mai Đoàn Dũng gửi tặng Anh Tùng.: A lô, A Tùng nghe Ko